Wysokość odszkodowań

Odszkodowanie przysługuje za każde urządzenie i linie przesyłowe znajdujące się na działce, a umieszczone bez zawarcia pisemnej umowy. Wysokość odszkodowania zależy od powierzchni, liczonej w metrach kwadratowych, zajętej pod daną instalację, a pomnożonej przez miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego. Otrzymana kwota jest mnożona przez 10 lat.

Właściciel działki nie może żądać usunięcia urządzenia energetycznego umieszczonego legalnie, ale należy mu się w tym przypadku rekompensata za korzystanie z gruntu. Jednak właściciel może domagać się przebudowy infrastruktury, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych.

 

Aby określić należność oraz wysokość odszkodowania konieczne  jest skompletowanie dokumentów:

-Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości obciążonej (jeśli jest księga elektroniczna wystarczy nr. księgi). Jeśli nie ma księgi wieczystej to nr LWH bądź inny dowód własności np. umowa sprzedaży, akt własności ziemi.
-Wypis z rejestru gruntów.
-Kopia mapy zasadniczej (z nakreślonymi urządzeniami).
-Ewentualnie umowa przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości pomiędzy obecnym właścicielem a poprzednim, jeśli obecny właściciel nabył później niż 10 lat wstecz.
-Umowy pomiędzy właścicielem lub jego poprzednikiem prawnym a właścicielem urządzeń (jeśli były zawierane).
-Decyzje dotyczące budowy urządzeń na gruncie, jeśli były wydawane i doręczone właścicielowi.

-Dodatkowe informacje dotyczące:

• rodzaju budowli lub urządzeń posadowionych na nieruchomości (np. w przypadku linii energetycznej czy jest to linia średniego, wysokiego czy niskiego napięcia)
• właściciela budowli bądź urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomości
• czasu kiedy nieruchomość została zajęta przez właściciela urządzeń lub budowli
• kwestii administracyjnoprawnych dotyczących m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę
• ewentualnych modernizacji budowli/ urządzeń przesyłowych oraz zmian przebiegu trasy
• długości oraz powierzchni pasa na działce, zajętego na budowle/ urządzenia przesyłowe co do którego można będzie ubiegać się o odszkodowanie/ wynagrodzenie
• nakreślenie lokalizacji budowli/ urządzeń przesyłowych na działce, jeśli lokalizacja odbiega od mapy.

Zebrane dokumenty należy dostarczyć do biura, w formie elektronicznej, wysyłkowej, bądź osobiście.
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Wróć do strony głównej

2016 © - Karpatia - Odszkodowania energetyczne